"R¡à}ƒà KàØl¡ã [ÅĤKã KàØl¡ã ³šå ó¡àK;ìJø

    19-Sep-2020
|
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, ëÎìŸi¡´¬¹ [email protected] KàØl¡ã ë=ï¤à Úà¤Kã W¡[Ò Ç¡[‰¤à "R¡à}ƒà W¡àA¡à ³¹ã šà>¤à KàØl¡ã [Åăå>à ë=ïÒ>¤Kã ³¹àºƒà KàØl¡ã ³šå šå[ºÎ>à ó¡àK;ìJø, KàØl¡ãƒå ëW¡Ä¤à &[G샖i¡t¡à íº[J‰¤à >åšà³W¡à "׳Kã ÒA¡W¡à}[Å} ³Úå³Kã ³ã*Òü[Å}ƒà [ÅÄìJø¡ú
Òü´£¡àº l¡üJøåº º´¬ãKã Å[\¯à ëÎì–i¡öº ë\º ³>àv¡û¡à R¡¹à} º´¬ãKã ºàÒü[¤A¡ =ã¤à ë=ïìƒàv¡û¡à >åšà³W¡à "׳ íº[Jƒ¤[>¡ú  ÒA¡W¡à}[Å} "ƒå R¡[Î ë\[>³Ît¡à ëšàÊ¡ ë³àìi¢¡³ ët¡ï¹Kà Úå³Kã ³ã*Òü[Å}ƒà [ÅÄìJø ÒàÚ[¹¡ú
íº[J‰¤[Å} "ƒå[ƒ, "Úà}š[º ³åt塳 íºA¡àÚƒKã ët¡A¡W¡³ ëÎàìÒ>, 16 ("ìšàA¡šà [šÅA¡), Jå¹àÒü =à}\³ íºA¡àÚƒKã [¤ ë>ºÎ>, 18 ("ìšàA¡šà [¤ [>ºW¡–ƒøà) "³Îå} "Úà}š[º íº³à íºA¡àÚƒKã ¯øåÎ P¡¹ç¡³Úå³, 18 ("ìšàA¡šà Åì”zàÎ) [>¡ú
³ìJàÚ ³R¡à "R¡à}¤à ³Wå¡Kã ×–ƒàÒü "àÒü 20 A¡à¹ "³ƒà Òü´£¡àº t¡³—à ºàA¡šKã º´¬ãƒà KàØl¡ã A¡ì–i¡öຠR¡³ìÒƒKã º´¬ã ³t¡àÒüƒà ëÒï¤à >à[ÎA¡ šà´¬ã "³ƒà ë=à³[\>¤[>¡ú ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà KàØl¡ã "ƒåÎå [󡤳 [=>à ëÅàA¡[J¤[>¡ú ³ìJàÚ ³R¡à A¡à¹ "ƒåƒà ët¡à}ºA¡šKã ³>å}ƒà "׳ [ŹKà "[> "³>à ëÅàv¡ûå¡>à ë\[>³Ît¡à ºàÚA¡Ä[J¤[>¡ú
"³ì¹à³ƒà íÒR¡à} šå[ºÎ ëÊ¡Î>Kã *[Î>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³ƒà ë=ïìƒàA¡ "ƒåKã ³t¡à}ƒà ëA¡Î "³à ëºïJ;šKà ëºàÚ>>à ×–ƒàÒü "àÒü 20 A¡à¹ "ƒåKã ³šå ëA¡à}šàº ëA¡à}Jà³ íºA¡àÚƒKã *Òü>à³ [W¡yìÎ>, 38 ("ìšàA¡šà * W¡àl¡ü¤à) R¡[Î "ÚåA¡  íÒR¡à} šå[ºÎ>à ó¡àK;캡 ÒàÚ[¹¡ú
 ³ÒàA¡ W¡[Ò Ç¡[‰¤à "R¡}ƒà KàØl¡ã [ÅĤKã ³¹àºƒà ë³àìi¡à¹ 뮡[ÒA¡º &C¡A¡ã ³Jàƒà ó¡à¤[>¡ú