">ã ë=àA¡šã!!

    26-Oct-2022
|
³ãît¡ >;yKà í³ît¡? Òã¹³ "[ÎKã ³t¡à}ƒà "ìW¡ï¤à ¯àì=àA¡ "³à *Òü¹ƒå>à ºà[Aá¤à "[Î "ÎåB¡ã ³t¡ãA¡ Aå¡Òü¹ìAá¡ú Aå¡Òü¤Kã ³=v¡û¡à ‘³ãît¡’ >à Wå¡´¶ã ÒàÚ¤à A¡àR¡¤åKà ‘í³ît¡’ >à Wå¡´¶ã ÒàÚ¤ƒà A¡àR¡¤åKà ">ã "[ÎKã ³¹v¡û¡à "¯àÚ-"Jå³ ët¡ï>¤à, R¡àR¡>-ÅA—¡¤à A¡Úà "³à 'ìJàÚ>à ³t¡³ A¡ÚàKã ³³àR¡ƒKã t¡à¹ƒå>à ë=}>¹ƒå>à ºà[Aá¤[>¡ú ÒàÚ[¹¤à [ƒì¤i¡ "[Î ³A¡à ëó¡àR¡‰¤Îå "ìW¡ï¤à ÒüÎå¸ "³[> ÒàÚ¤à ó¡à*¤à ÚàÒü¡ú Òã¹³ "[ÎKã ³t¡à}ƒà ëÎà[ÎìÚº ³ã[ƒÚàKã ÎàÒüƒ "³à *Òü[¹¤à ëó¡Î¤åv¡û¡à >àA¡šàA¡->àA¡šàA¡ 뺚—ƒå>à A¡ì³–i¡ šã>¤à A¡Úà "³à ë=}>[¹¡ú "Îå´•à ³[ošå¹ƒà
Jå–ƒà[¹¤à ë³\¹ A¡´¶å¸[>[i¡[> ÒàÚ[¹¤à ³ãît¡ >;yKà í³ît¡ ">ã  "[Î>à ‘³ãît¡’ >à Wå¡´¶ã, ‘í³ît¡’ >å Wå¡´¶ã ÒàÚ>à ëÚ;>ƒå>à íº¤à "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ³ã*Òü ó塹硚 "[ÎKã W¡à*J; º´¬ãƒà "ìW¡ï¤à Jåì¹ï =à}>ã}R¡àÒüKã ³W¡àA¡ "³à ó¡à*¤à *ÒüÒÀAá¤[> ÒàÚ>à J[À¡ú "Îå´•à ‘³ãît¡’ >;yKà ‘í³ît¡’ ">ã "[ÎKã ³¹v¡û¡à A¡¹´¬à "Wå¡´¬à *ÒüKìƒ ÒàÚ¤Kã ³t¡à}ƒà ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à t¡}ƒà}¤à "³à JR¡ƒ>à íº[¹¤à "[Îƒà ¹à\¸ ή¡àKã &³[šÎå *Òü[¹¤à ³[ošå¹Kã [>}ì=ï íºìÅ´¬à Î>à\à*¤>à >å}>à}¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡šà ëºàÚ>>à ÒàÚ[¹¤à ¯àì=àA¡ "[ÎKã ¯àì¹àÒü "³à šå¹Aá[Î ÒàÚ>à íº¤àA¡ ³ãÚೃà "à[šº ët¡ï¹A¡ìJø¡ú Òü[>}ì=ïKã "à[šº "ƒåƒà, í³ît¡ "³Îå} ³ãît¡  ÒàÚ>à ">ã ë=àA¡šà "[Î "=夃à Úà[ÅÄ¤à šå¹A¡[Î, íº¤àB¡ã ÚàÒüó¡>¤KンA¡ 'ìJàÚ ÒüÅà ÒüÅà>à J[À¤à ¯àJìÀà>[Å} "[Î J¹à ëÒà}ìƒàA¡ ëÒà}[\> ët¡ïƒå>à A¡ìxàA¡šà t¡àÒü ÒàÚ>Îå ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[>¡ú t¡ìÅ}>à ÒàÚ¹¤à Òü[>}ì=ïKã ¯àó¡³ "[Î ëÒï[\A¡ ³ãît¡ >;yKà í³ît¡ ó塹硚A¡ã íº[¹¤à ó¡ã®¡³ "[΃à "ÎåB¡ã ³t¡ãA¡ ³¹ç¡*Òü ÒàÚ>à J[À¡ú "ƒå¤å ³t¡à} "[΃à 'ìJàÚ>à >ã}[Å}[³Ä¤à Úà[¹¤à ¯àó¡³ "³[ƒ, ‘³ãît¡’ >;yKà ‘í³ît¡’ ÒàÚ[¹¤à ¯àîÒ ">ã "[΃à ëJÄ[¹¤à "[Î Åèš—JB¡ã ¤>à> "³[ƒ ÒàÚ¤Kã ëJà씂àv¡û¡à Jv¡û¡[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ¯àîÒ ">ã "[Î>à šå[¹¤à ¯àÒ>, JR¡>[¹¤à ³ã*Òü A¡àR¡ºèš "[΃[ƒ ëJĤà "³v¡à íºìt¡¡ú "ƒåKà ³ãît¡>à Wå¡´¶ã ÒàÚ>à íº\[¹¤à ³ã*Òü[Å}>Îå ³ìJàÚKã ³W¡à-³Ç¡Kã ³[³} ë=à>¤à ³t¡³ƒà ëÒà}¤à, W¡àl¡ü¤à, ët¡à´¬à ÒàÚ>à "Îå´¶A¡ ë=à[À¡ú "ƒåKà í³ît¡>à Wå¡´¶ã ÒàÚ>à íº[¹¤à ³ã*Òü[Å}>Îå ³ìJàÚKã ³W¡à-³Ç¡Kã ³[³} ë=à>¤à ³t¡³ƒÎå ëÒà}¤à, W¡àl¡ü¤à, ët¡à´¬à ÒàÚ>à "Îå´¶A¡ ë=àÄ[¹¤[>¡ú "ƒå *Òü¹¤[ƒ ‘³ãît¡’ >;yKà ‘í³ît¡’ ">ãKã ³¹v¡û¡à ëJÄKìƒï[¹¤à "[Î A¡[¹ƒì>à ÒàÚ¤à ¯àÒ} "[Î[> ëÒï[\A¡ ë=à¹[Aá¤[Ρú ³¹³ "[Î>à ‘³ãît¡’ >;yKà ‘í³ît¡’ ÒàÚ¤à i¡à³¢ ">ã "[ÎKã ³>å}ƒà "³Jv¡û¡³A¡ Úà>¤Kã ³tå¡}ÒüÄà Åã[\Ĥ>à ëÒÄà ó¡K[> ÒàÚ>à J[À¡ú ëÒï[\[v¡û¡ ‘³ãît¡’ "³Îå} ‘í³ît¡’ ">ã "[ÎKã ³>å}ƒà A¡¹´¬à "Wå¡´¬à *ÒüKƒìK ÒàÚ¤[Î JR¡ƒ¤à ³¹³ *Òü¹Kà šàl¡üìW¡[Å}>à Òü¤à ³t¡³ƒÎå ">ã³A¡ "[Î *[¤øK
 (¡/) "[Î Åã[\ĹKà ³ãît¡ "³Îå} í³ît¡ "[Î Òü>[¹¡ú ³[Î>à šàl¡üìW¡ƒà =¤A¡ ët¡ï[¹¤[Å}K㠳󡳃Îå W¡àl¡ü>à Jåìƒà}W¡àƒ¤à A¡Úà "³à ë=àA¡Ò>¤à Úà*ƒ¤à >ìv¡¡ú J胳 *Òü>à šàl¡ü³ã "³>à šàl¡ü Òü¹A¡šà ³t¡³ƒà ‘³ãît¡’ ÒàÚ>à Òü¹ç¡ì¹ ÒàÚ>à JÀ[Ρú "ƒåKà šàl¡ü "ƒåKà ³¹ã íº>¤à ºèš >;yKà ³ã*Òü "ƒå>à ³ìJàÚKã, ³àKã[ƒ ‘ í³ît¡’ ÒàÚKƒ¤ƒà ºàÄà Òü[¤¹ìAá ÒàÚ>à A¡³ìšÃ> ët¡ï[ÅÀA¡šà "³[ƒ ‘í³ît¡’ ÒàÚ>à šàl¡ü "³à Òü¹ç¡¹K>à ‘³ãît¡’ ÒàÚ>à ºàÄà Òü[ÅÀìAá ÒàÚ>à A¡³ìšÃ> ët¡ï[ÅÀA¡šà A¡Úà "³à Úà*ƒ¤à >ìv¡¡ú "Îå´•à W¡ìÚ;>¤à ë=àA¡šà "[Î>à ³¹³ *Òü¹ƒå>à šàl¡üKã [Å>󡳃à =¤A¡ ët¡ï[¹¤[Å}ƒÎå "ìW¡ï¤à ëA¡àA¡ [W¡A¡šà "³à ³àìÚàA—¡[¹¤[>¡ú ³¹³ "[Î>à, ³ãît¡ >;yKà í³ît¡ ÒàÚ>à ">ã ë=àA¡šKã ³×v¡à ³ãÚà´•à Úà>¤à "³JA—¡à ³×; [Å>¤>à J«àÒüƒKã ó¡¤à ëJàR¡=à} *ÒüK[> ÒàÚ>à J[À¡ú "ƒåKà ëÒï[\A¡ ³ãît¡ >;yKà í³ît¡ ë΃帺 i¡öàÒü¤A¡ã [ºÊ¡t¡à W¡>Kƒ¤[> ÒàÚ>à [ƒ³à–ƒ ët¡ï[¹¤[Å} "[Î>à ‘³ãît¡’ ÒàÚ>à &ì‰Î ët¡ï[¹¡ú "³ì¹à³ƒà "³åA¡, ³[ošå¹Kã ³t¡à}ƒà Òü¹´¬à ºàÒü[¹A¡[Å}Kã ³>å}ƒà ³ãÚà´•à ³³º íº>à ëºï>[¹¤à [i¡[ƒ ÒƒÎ>Kã ºàÒü[¹v¡û¡>à ‘í³î=\(Meitheis)’ ÒàÚ>à &ì‰Î ët¡ï¹´¬à šè´•³A—¡à ë=}>[¤[¹¤[>¡ú ÒƒÎ>>à &ì‰Î ët¡ï¹[´Ã¤à "[ÎKã ³tå¡}ÒüÄà "³åA¡ ‘í³ît¡’ ÒàÚ¤[Î>à "³åA¡ >A—¡¤à ÒàÚ¤ƒå *Òü[¹¤[>¡ú "ƒå¤å šè´•³A¡ *Òü>ã}¤à *Òü¹¤Îå, ³[ošå¹Kã Òü[>}ì=ïÎå *Òü[¹¤à "³[ƒ ¹à\¸ ή¡àKã &³[šÎå *Òü[¹¤à íºìÅ´¬à Î>à\à*¤>à ÒàÚ[¹¤à Òã¹³ "[ÎKã ³t¡à}ƒà ºå´•à ëºï¹ƒå>à ëÒï[\A¡ íº[¹¤à ¯àì=àA¡ "[ÎKã ¯àì¹àÒü[Å> "³à šå¹Aá[Î ÒàÚ>à "à[šº ët¡ï¹[Aá¤à "[Î šè´•³A—¡à ºå´•à ëºïó¡³ ë=àA¡Òü ÒàÚ>à J[À¡ú
"ƒåKà 'ìJàÚKãƒà ‘³ãît¡’ "³Îå} ‘í³ît¡’ ÒàÚ>à ">ã ë=àA¡šà "[΃à >v¡>à 'ìJàÚKã =¤A¡ ë=ï¹³[Å}ƒÎå ">ã ë=àA¡šKã ³ÅA¡ "³Îå ³³àR¡îR¡ƒKã íº¹A¡P¡³ ët¡ï[¹¤[>¡ú W¡Òã J¹Kã ³³àR¡ƒà [ÒÚàîU >ã[> šà>¤à [>}ìR¡àº W¡àìB¡ï¤à ó¡à*¤à >å[³; ">ã ë=àA¡šƒKã "ìW¡ï¤à ¯àì=àA¡š ë=àA—¡[J¤à ó¡à*¤à Úà*¹¤[>¡ú ³¹³ "[Î>à "[ÎP¡´¬à ">ã ë=àA¡šKã A¡ºW¡¹ "[Î 'ìJàÚ Jè[ƒ}>à JĹKà ¯àì¹àÒü[Å> "³à "=å¤à ³t¡³ƒà šå¹A—¡¤à ëÒà;>[³Ä[Ρú "[ÎP¡´¬à ÒüÎ布à ">ãÇ¡¤à ë=àA¡šà ÒàÚ¤[Î "ó¡¤à >ìv¡¡ú "ƒåKà 'ìJàÚ[ƒ [>}ì=ï šà>¤à íº¤àA¡ *Òü¹´¬[>>à [>}ì=ïKã ¯à칚—à "ì¹àÒü¤à, "Wå¡´¬à *Òü¤Kã W¡;>¤ã "³Îå íº¹[Aá¤[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ³ã;ìÚ} "ìÎೃKã ëÚ}ºK[ƒ ëÒï[\A¡ íº[¤[¹¤à Òü[>}ì=ï íºìÅ´¬à Î>à\à*¤>à ‘³ãît¡’ >à Wå¡´¶ã ÒàÚ¹K[ƒ ‘³ãît¡’ ÒàÚ>ƒ} Åã[\Ĺ[Ρú "ƒåKà A¡[¹P¡´¬à ‘í³ît¡’ >à Wå¡´¶ã ÒàÚ¹K>à ‘ í³ît¡’ ƒ} Åã[\Ĺ[Ρú ">ã ë=àA¡šKã A¡àĤà "[Î A¡[¹Îå íºìt¡ ÒàÚ¤à ¯àó¡³ "[Î "³åB¡Îå =³\[¹¡ú