¯àJº

    11-Sep-2022
|
*Òü>à³ [W¡v¡¹g>
Rö¡}-Rö¡} W¡àAá[Aá¤à í³¹ã
ºàÒü>à ³åx;šà R¡´¶ã
    #[Å}>à¡ú
"Åतå *ÒüìK¹à, "Òü}¤¤å *ÒüìK¹à!
    [Ò}[º¤à [\¤[Å}Kã =¯àÚ *Òü[¹¤à
    *[Gì\> ëÅàÚƒ>à Úà*î\
        >å}[Å;t¡à
    ë>à}îº >å}[Å; *ÒüìK¹à *Òüì¹àÒü¹à!!
[Ò}>¤Kã =àìƒàA—¡¤à Úà‰¤à
í³Åà 뺜¡>à ó¡}Ò>[¤[¹
    >å[³;>à
[>}=³=à¤å *ÒüìKà, A¡à캔‚à¤å *ÒüìK¹à!!
³ãJº ³³àR¡ƒà ÅA¡[J¤à ¯àÅA¡[Å}
ë=ï>à ó¡>à šàR¡ì=àB¡ƒ¤à R¡àAáB¡ƒ¤à
    íA¡ìƒïîR¡ì>à
³ãJºƒà A¡àJø¤à ³ã×; >ìJàÚ>à!!
    >ìJàÚKã J;>¤à ×ĤKã ºàÀv¡û塃à
    ¯à¹¤à ³ãÚ³>à ëÚ}[º
        ëJàÒü¹à}>à
    ëA¡à[¤ƒA¡ã ¯à¹¤à íW¡>à íW¡ì=}ºA¡[΃à¡ú