A¡Äà ÚåÒà Òà¤à Úà¤à Òü[–ƒÚàKã [Î[i¡[Å}Kã ³>è}ƒà Òü´£¡àº Úà[¹

    09-Feb-2023
|

front photo
&ì\[X[Å}
>å¸ [ƒ[À, ëó¡¯ø硯à¹ã 8@ ºà>>à ëÅàA¡ÒÀ¤à i¡[A¢¡ "³Îå} Òü\칺Kà ëºàĤƒà [>}ì=ïA¡à¤à >å[³v¡à ÚåÒà ÒःKã ³ã 12000 ë¹à³ [Å[J¤Kà ëºàÚ>>à "[ŤKã ³Åã} 20,000 ëÚï¹A¡šà ÚàÒü ÒàÚ>à šà>¤à ³¹v¡û¡à Òü´£¡àº Úà*>à Òü[–ƒÚàKã [Î[i¡ 10 Kã ³=v¡û¡à ÚåÒà ÒàK>¤à ³ó¡³ƒà íº[¹¡ú
[¹C¡¹ ëÑHºƒà ë³K[>i塸ƒ 7.8 ëÚï>à ÚåÒà Òàƒå>à Úà´Ã¤à ³ã ³Úà³ [Å[J¤à "³[ƒ "ìt¡A¡-"A¡àÚ ³Úà´•à >>[Å–ƒå>à íº[J¤[Å} ëºïì=àA¡šà R¡³ƒ¤à, Úà´•à A¡à ëÒÄà #}¤Kà ëºàÚ->>à "Òü}¤à >å}[Å; Åã;š>à "¯à¤à *Òü¤à ³¹v¡û¡à ¯àÁ¢¡ ëÒºk¡ *ìK¢>àÒü-ì\Î>>à W¡R¡[Å[À¤à ³ã A¡>¤Kã ºàg} "[Î ³t¡³Kã ³àìÚàv¡û¡à W¡R¡[Å>¤[> ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú
³t¡³ "Îå³ ëÒï[J¤Kà ëºàÚ>>à ëºïì=àA¡šà R¡³ƒ>à íº¤à ³ã*Òü[Å} [Å[JKƒ¤>à "[ŤKã ³Åã} 20,000 ëÚï¹A¡šà ÚàÒü ÒàÚ>à ¯àÁ¢¡ ëÒºk¡ *ìK¢>àÒüì\ÎÄà ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú
³ãÚà´•à "[Ò}Kã ³t¡³ *Òü¤>à A¡Äà tå¡´•[¹îR¡ƒà i¡[A¢¡ "³Îå} [Î[¹Úàƒà ë=àA¡[J¤à "A¡>¤à "³[ƒ "[A¡¤à ó¡}º¤à ÚåÒà Òà¤à "ƒå ">àìi¡à[ºÚà> ëšÃi¡ "³Îå} "¹à[¤Úà> ëšÃi¡[A¡ ³¹v¡û¡à [A¡ìºà[³i¡¹ 100 ë¹à³ Åà}>à ëÅKàÒü¤ƒKã ë=àA¡[J¤[>¡ú
"[ÎP¡´¬à ÚåÒà Òà¤Kã ë=ïìƒàA¡[Å} "[Î ³tè¡}ƒÎå "ƒå³A¡ ë=àAáA¡šà Úà¤à "³[ƒ ³à캳Kã íº¤àA¡ A¡Úà ÚåÒà ÒàK>¤à ë¤Âi¡[Å}Kã ³>è}ƒà íº¤>à ëų Åàƒå>à íº¤à, Úà´•à Aè¡š—à [=-[\>¤à "³[ƒ ³ãÚà³Kã ³¹v¡û¡à "[Î-P¡´¬à ë=ïìƒàA¡[Å} "[ÎKã ³t¡àR¡ƒà >ã}[=>à JR¡Ò>¤Kà ëºàÚ>>à ®¡à¤ t¡àÒ>¤Kã ³ì=ï t¡à[¹¡ú
i¡[A¢¡Kã ">àìi¡à[ºÚà> ëšÃi¡ "[Î ³à캳Kã *Òü>à J«àÒüƒKã ëÒÄà ÚåÒà ÒàK>¤à ë\à>Kã ³>è} W¡>¤Kà ëºàÚ>>à Òü[–ƒÚà> Τ-A¡[–i¡ì>–i¡[A¡ [Ò³àºÚà> ë¤Âi¡ Åã>¤à =å}>à [¹C¡¹ ëÑHºƒà ë³K[>i塸ƒ 8 ([>šà>) ëÚï>à ÚåÒà Òà¤Kã *Òüì=àA¡šà íº ÒàÚ>à ë>Îì>º [ƒ\àÊ¡¹ ë³ì>\ì³–i¡ *ìk¡à[¹[i¡>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú
Òü[–ƒÚàKã "šè>¤à 뺖ƒ³àÎ[A¡ W¡àƒà 59 [ƒ "A¡>¤à ó¡à*¤Kã W¡à}ƒà ÚåÒà ÒàÚ¤à Úà¤à ³ó¡³ *Òü¤Kà ëºàÚ->>à  íÎÎ[³A¡ ë\à[>} 볚[A¡ ³tè¡} ÒüÄà íº¤àA¡ "[Π ë\à> i塃Kã ó¡àÒü¤ ó¡à*¤à ë\à> ³¹ã ë=àA—¡à JàÚìƒàA¡Òü¡ú
ë\à> ³¹ã "[ÎKã ³>è}ƒà ë\à>-ó¡àÒü¤>à J«àÒüƒKã ëÒÄà A¡>¤à ³*}ƒà ÚåÒà ÒàÚK>¤à ³ó¡³[Å}[> "³[ƒ ë\à> "[ÎKã ³>è}ƒà íº¤àA¡ "[ÎKã A¡}ó¡àºKã Źê¡[B¡ W¡àƒà 11 W¡[À¡ú ë\à> ëó¡à¹Kã ³>è}ƒà W¡>¤ƒà W¡àƒà 18, ë\à> [=øKã ³>è}ƒ>à W¡àƒà 30  W¡ÀKà J«àÒüƒKã ëÒÄà t¡Ùà ³*}ƒà ÚåÒà Òà¤à Úà¤à ë\à>-iå¡Kã ³>è}ƒ>à "ît¡ ³ó¡³[Å} W¡[À¡ú
ëÒï[J¤à W¡[Ò 2021 ƒà šåì=à-A¡[J¤à íÎÎ[³A¡ ë³[Ù} *ó¡ Òü[–ƒÚàKã [¹ìšài¢¡ ³tè¡} ÒüÄà ³[ošå¹Kã Òü´£¡àº Úà*>à "¯à} ë>à}ìšàA¡ º³ƒ³Kã [Î[i¡ "Úà´¬à ë\à> ó¡àÒü¤Kã ³>è}
W¡–ƒå>à J«àÒüƒKã ëÒ>¤à ³*}ƒà ÚåÒà Òà¤à Úà¤à ë\à>Kã ³>è}ƒà íº¡ú
"¯à} ë>à}ìšàA¡ º³ƒ³Kã [Î[i¡[Å}Kã ³>è}ƒà ë\à> ó¡àÒü¤A¡ã ³>è} W¡>¤[Å}[ƒ "àÎà³Kã P¡¯àÒà[i¡, Î[ƒÚà, ët¡\šå¹  "³Îå} ë\à¹Òài¡,  ³[ošå¹Kã Òü´£¡àº "³[ƒ >àKà캖ƒKã ëA¡à[Ò³à[>¡ú
A¡Äà ÚåÒà ÒàK>¤à ë\à>Kã ³>è} W¡>¤à Òü[–ƒÚàKã "ît¡ [Î[i¡[Å}[ƒ P¡\¹ài¡[A¡ ®å¡\, [¤Òà¹Kã ƒ¹®¡U, [Ò³àW¡º šøìƒÅ[A¡ ³[–ƒ, "–ƒ³à>
&–ƒ [>ìA¡à¤¹Kã¡ ëšài¢¡ ë¤ÃÚ¹ "³Îå} \´¶å &r¡ A¡à[Ƶ¹Kã [Åø>K¹[>¡ú
[¹ìšài¢¡ "ƒåKã ³tè¡} ÒüÄà Òü[–ƒÚà K¤o¢ì³–i¡[A¡ [³[>[Ê¡ö *ó¡ "àk¢¡ ÎàÒü-ìXÎ[A¡ ³Jàƒà íº¤à ë>Îì>º ëΖi¡¹ ëó¡à¹ íÎÎì³àìºà[\>à íÎÎ[³[B¡ *Òü¤à =¤A¡[Å} ë³à[>i¡¹ ët¡ï¤Kã ë>à샺 &ì\[X *Òü¤Kà ëºàÚ>>à íº¤àA¡ "[ÎKã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³ 115 ƒà *¤\à줢i¡[¹[Å} =³ƒå>à ë³à[>i¡¹ ët¡ï[¹¡ú
íº¤àA¡ "[΃à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³t¡³[Å}ƒà ÚåÒà Òà¤Kã ë=ïìƒàA¡ ³Úà³ ë=àA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à J«àÒüƒKã "ìA¡à>¤à *Òü>à ë=àA¡[J¤à "[A¡¤à ó¡}º¤à ÚåÒà Òà¤à "³[ƒ  ëÒï[J¤à W¡[Ò 2001 Kã \à>å¯à¹ã 26 t¡à P¡\¹ài¡t¡à ë=àA¡[J¤à "ƒå[>¡ú
ÒàÚ[¹¤à >å[³; "ƒåƒà ÚåÒà Òà[J¤à "ƒå [¹C¡¹ ëÑHºƒà ë³K[>i塸ƒ 7.7 ëÚï[J¤Kà ëºàÚ>>à  ³ã 20,000 ëºà³ [Å[J ÒàÚ>à Úå&Î [\*ìºà-[\ìA¡º Î줢>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú
"³ì¹à³ƒà ëÒï[J¤à W¡[Ò 2000 ƒKã ëÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà ³à캳Kã *Òü>à ë=àA¡[J¤à ÚåÒà Òà¤Kã ë=ïìƒàA¡[Å}Kã ³>è}ƒà Úà´•à A¡>¤à J¹[ƒ ë>šàºƒà 2015 Kã &[šøº 25 ƒà [¹C¡¹ ëÑHºƒà ë³K[>i塸ƒ 7.8 ëÚï>à Òà[J¤à, 2013 Kã ëÎìŸi¡´¬¹ 24 ƒà šà[A¡Ê¡à>ƒà  ë³K[>i塸ƒ 7.7 ëÚï>à Òà[J¤à, \àšà>ƒà 2011 Kã ³àW¢¡ 11 ƒà ë³K[>i塸ƒ 9.0 ëÚï>à Òà[J¤à, [W¡[ºƒà 2010 Kã ëó¡¯ø硯à¹ã 27 t¡à ë³K[>i塸ƒ 8.8 ëÚï>à Òà[J¤à, [W¡>àƒà 2008 Kã ë³ 12 ƒà ë³K[>i塸ƒ 7.9 ëÚï>à Òà[J¤à, 뚹硃à 2007 [A¡ "àKÊ¡ 15 ƒà ë³K[>i塸ƒ 8.0 ëÚï>à Òà[J¤à,
Òüì–ƒàì>[ÎÚàKã Îå³àyàƒà 2005 Kã ³àW¢¡ 28 ƒà ë³K[>i塸ƒ 8.6 ëÚï>à Òà[J¤à íº[J¡ú
ëÒï[J¤à W¡[Ò 2004 Kã [ƒìδ¬¹ 26 t¡à Òüì–ƒàì>[ÎÚàƒà ë³K[>i塸ƒ 9.1 ëÚï>à ÚåÒà ÒःKã Òü[–ƒÚà> *[Î>ƒà "[A¡¤à ó¡}º¤à Îå[>³à ë=àA¡šƒKã Òü[–ƒÚàKã Úà*>à ³à캳Kã íº¤àA¡ ƒ\> "³à ëÒ>¤Kã ³ã 2,30,000 ë¹à³ [Å[J¡ú