‘íW¡>à ó¡àÒìÀ’

    20-Sep-2023
|
Òü´£¡àº, ëÎìŸi¡´¬¹ 19@ =à "[ÎKã 15 ƒà Úå[>Ú> ëÒà³ [³[>Ê¡¹ "[³; ÎàÒ>à º³ƒ³[ÎKã &³&º& J¹Kà l¡ü>¤ƒà ³[ošå¹ Òü³à[Å} ºà> "[΃à Úà*ÒÀB¡>å >å[³; 10 [>ƒà ëºàÒü[Å>ìK ÒàÚ>à =´ÃA¡[J¤à ¯àó¡³ "ƒå>à ³[ošå¹ ³ãÚà³Kã =ì´¶àÚƒà "ì=ï¤à t¡à "³>à =å³—à [=>¤P¡³ íW¡>à ó¡à*ÒìÀ ÒàÚ>à ëA¡à*[l¢¡ì>[i¡} A¡[´¶[i¡ *> ³[ošå¹ Òü[–i¡[Nø[i¡, ëA¡àìA¡à[³>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú