ইদিটোরিয়েল

ιA¡à¹ "[Τå A¡ì´šìX> šã>>¤KンA¡ íº[¹¤øà?

ëÒï[J¤à ëó¡¤ø硯à[¹ 28 ƒà ëÒï[J¤à 12Ç¡¤à ³[ošå¹ ëº[\Îìº[i¡¤ &ì..

šøàÒü*[¹[i¡Kã ¯àó¡³

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³ t¡à} 3 ƒKã ëÒï¹A¡[J¤à =à t¡¹à ³šè} ó¡à¹Aá¤à A¡àR¡..

‘Îè’ Kã ³t¡³ ëºàÒü[ÅÀA¡šà

ëÒï[\A¡ 'ìJàÚ>à íº[¹¤à ó¡ã®¡³ "[Î A¡[¹-A¡¹´¬à ó¡ã®¡³ƒì>à Òà..

Òü³àìºà>Kã >å[³; "³Îå} ³[ošå¹ã ëºà>

Òü} A塳\à 1952Kã ëó¡¤ø硯à[¹ 21ƒà ¤}ºàìƒÅ (³t¡³ "³Kã ÒüÊ¡ šà[A¡Ê¡..

‘Îè’ Kã ³t¡³ ëºàÒü[ÅÀA¡šà

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒà W塹àW¡à–ƒšå¹ƒà Òü[šìΖi¡ *Òü¹Kà ³[..

ÎåK>åKã ¯à¹ã!!

ëÒï[J¤à ëó¡¤ø硯à[¹Kã t¡à} 14 Kã ë>à}R¡àÀ³ƒàÒüƒKã ëÒï¹Kà Aå¡[A..

‘³à캳Kã ³³àìºà>Kã >å[³;’

‘³à캳Kã ³³àìºà>Kã >å[³;’ ÒàÚ[¹¤à ë=ï¹³ "[Î ³à캳Kã *Òü>à W..

ëÚà}P¡´•à ³î³ W¡Ùà ëÅàÚ‰¤[>!

Òüšà-Òüšå[Å}>à =´¬ã¹´¬à šàl¡üì¹ï[Å}Kã ³>å}ƒà ‘ëÚà} ³î³ W¡ÙàR..

A¡[¹ì>à ët¡ï[¹[Îì¤à?

³Åã} Úà´¬ƒà Å[v¡û¡ íº¤ƒà "³[ƒ [ƒ[Î[šÃ> íº¤ƒà ³à캳>à JR¡>¹¤&#..

Òü} 2015 "³Îå} Òü} 2024

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã ëÒï¹A¡[J¤à, ëÒï[\A¡ =à ³àš> ³šè} ó¡àJø¤..

³ãît¡>à ë΃帺 i¡öàÒü¤

³t¡³ "³Kã "Îà³Kã Å[v¡û¡ íº¹¤à ºàºìÒïºèš Úå>àÒüìi¡ƒ [º¤ì¹Î..

&³&º& ¹[g;A¡ã ¯àó¡³[Å}

ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[΃à A¡>àP¡´¬à ëšà[&#..

[¹[ºó¡ ëA¡´š[Å}ƒà "R¡à}[Å}

ëÒï[J¤à W¡[ÒKã ë³ "׳ƒKã ³[ošå¹ƒà ë=àAáA¡[J¤à Òü¹à} "[Î>à ³¹³ *Òü&..

‘Îè’ ÒÄà ëÚ}[Å>¤à

³[ošå¹ƒà ëÒï[\A¡ *Òü[¹¤à ó¡ã®¡³ "[ÎKà ³¹ã ëÒï[J¤à \à>å¯à[¹ t¡à} 22 ..

Òü[–ƒÚà>à >ã}[=>à ëÎó¡Kàƒ¢ ët¡ïó¡³ ë=àA¡Òü

³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à =à ³àšº ³šè} ó¡àJø¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[ÎKã ³t..

Òüì–ƒà-³¸–µà¹Kã R¡³îJ Å´¬º Jà¤à

³[ošå¹Kà ³¸–µà¹Kã ëºàĤà R¡³îJ Å´¬º Jà¤à ÒàÚ¤[ƒ ë¤àƒ¢¹ ë..

"Wå¡´¬à ¯àó¡³ *Òü¹´Ã¤[ƒ A¡³ìƒï¤à

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³ 3 ƒKã ë=à¹A¡[J¤à Òü¹à}Kã ³tå¡}ƒà W¡Òã "[ÎKã [ƒìδ¬..

šèÄà R¡àÒü[³Ä¹[Î

ëÒï[\A¡-ëÒï[\A¡ Òü[–ƒÚàKã šøàÒü³ [³[>Ê¡¹ *Òü[¹¤à Åøã>ì¹–ƒø ..

³ã;ìÚ} W¡R¡¤à t¡àÒü

ëÒï[J¤à W¡[ÒKã ë³ "׳ƒà W塹àW¡à–ƒšå¹ƒKã ëÒï¹A¡[J¤à Òü¹à} ëÒ..

‘">ãÇ¡¤à \å> 18’

³[ošå¹ƒà Åà=ã-Åà=ã¹¤à ³ãÒà;-³ãšå>, ¯àì=àA¡-ºà씂àA¡>[W¡}¤à A¡&..

Òüì–i¡ìºA¡W塸º Òü[–i¡[Kø[i¡!?

'ìJàÚKã ëÊ¡i¡ ³[ošå¹ "[Î "šãA¡šà ëÊ¡i¡ "³[> ÒàÚ¤[Î[ƒ šè´•³A—¡à JR¡>¹..

Òü´£¡àº [¹} ë¯àƒ¢

³[ošå¹Kã "šè>¤à šàA¡-W¡àl¡ü¤Kã ³>å}ƒà W¡ã}Kã Źç¡A—¡à W¡à´¶ƒà 90 ë&#..

º´¬ã Úà;šà "ƒå[> ³¹ç¡ *Òü[¹¤[>

‘‘³ã W¡>ãKã ³=v¡û¡à [ÅÒ>ìJø¡ú ³ã A¡Úà Úà´•à [ÅÒ>[JKìƒï¤à ¯à..

Aå¡[A¡-[W¡>!!

ëÒï[\A¡ 'ìJàÚKã ëÊ¡i¡ ³[ošå¹ "[΃à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ÒüÎå¸ A¡Ú..

ëÒv¡û¡à ÒàÚ[\>¤à

ëÒï[J¤à =à}\ >å[³v¡[> ë¤àƒ¢¹ i¡àl¡ü> ë³à칃à Aå¡[A¡[Å}Kã *Òü¤à "ìW..

뮡ài¡¹[Å}Kã ÒA¡

W¡Òã Jè[ƒ}Kã \à>å¯à¹ã 25 ƒà ‘ë>ìÑ•º 뮡ài¡Î¢  냒Kã ë=ï¹³ šàR..

[º>P¡´•à ³î¹ ">ã ëºà}¤Kã ³ìt¡ï

³³à W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã \å>Kã t¡à} 3 ó¡à*¤ƒà >å[³; 30 [>¡ú \åºàÒüKã 3 ..

>àîJ ëÅ}>à =¤A¡ ët¡ï[¤Úå

ë>à}ì=à³ [¤ì¹>>à ³[ošå¹Kã W¡ãó¡ [³[>Ê¡¹ *Òü¹A¡šƒKã ³[ošå¹ƒà ³³àR..

Ç¡¹ç¡-³å¹ç¡!!

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒà W塹àW¡à–ƒšå¹ƒà Òü[šìΖi¡ *Òü¹Kà ³[..

³è;Jø¤Îå Úàì¹ ÒàÚ[¹¤øà

ëÒï[J¤à W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã ³[ošå¹ƒà ëºÙà íºt¡>à ë=à¹[Aá¤à A¡&#..

íº[¤Úå íº[¤Úå tå¡[³Äà íº[¤Úå¡

³³àR¡ W¡ÒãKã *ìC¡à¤¹ 31 Kã "Úèv¡û¡à  ë³à칃à íº¤à ÒüÊ¡>¢ Å..

A¡¹´¬à ³JºKã íºR¡àìA—¡à

íº¤àA¡ ³ãÚà´•à ºàl¡ü[¹¤à, ëJà}[º¤à, ëJàR¡\} W¡}[Å[À¤à, º´¬ã =ã}[º..

"¹à>¤à *ÒüK[>¡

³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à ³ã*Òü 200 Kã ³=v¡û¡à [ÅÒ>Jø¤à, ³ã*Òü ºã[Å} ÚàîTKã..

[Î&³ [¤ì¹>Kã ¯àó¡³[Å}

=à "[ÎKã ëÒï[J¤à t¡à} 14 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à ët¡àR¡à>-ët¡àR¡à>¤à ë=ï¹³ ">&..

¯à¹ã ÅàÄ[¤ì¹à

íº¤àA¡ "[ÎKã *>칤º šø[Î샖i¡ ë‰àš[ƒ ³å¹³å, *>칤º ®¡àÎÒü šø[&..

tå¡´¬à ëÒïK;[y¤¹à?

'ìJàÚ>à 'ìJàÚKã Òüšà-Òüšå[Å}Kã ³ó¡³ƒà ³Åã} JR¡ƒ>à ëA¡àA¡ ë>à>ó¡..

&G-ëKø[ÎÚà¹Kà ëºàÒü[Å>Kìƒï[¹¤¹à

³ã "³Kã ³³º[Î A¡Úàì>à? íA¡ì=ºƒà, ƒåA¡à>ƒà, ëÎà[Ù} ë³àºƒà, *>ºà..

&³[š ÒüìºG>[ƒ Aå¡Òü[ÅÀìv¡ûö¡!

ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à =à [>šàº ëÒÀ¤à Òü¹à} "[΃Kã ³[ošå¹ƒà Jå–..

³¸–µà¹Kà t¡àÚ>¤à R¡³îJ

Òü[–ƒÚàKã ³¸–µà¹Kà t¡àÚ>¤à R¡³îJƒà Å´¬º Jà¤Kã ¯àó¡³ "[Î ³t&#..

Køã>ƒKã 빃t¡à

ë=àÒüìƒàA—¡à ÒàÚ>‰¤Îå Úà¤\à;[>, "ƒå¤å íº[¹¤à ó¡ã¤³>à Òà..

"ó¡ÑšàKã ¯àó¡³

³[ošå¹ƒà ºàºìÒï¤Kã #¹à} A¡>J;ºA¡šƒKã ³[Î¤å ºàA¡[ÅÄ>¤Kã [³}ƒà Òü[̵..

‰K "³Îå} ëšà[Ù

³[ošå¹ƒà ³ÚàÒü A¡à¤à [>ÅàKã ëšà;º³[Å} ³šè} *Òü>à ‰K "³Îå} ëšà[ÙKã ¯&..

"ìW¡ï¤à ¯àÒ}

³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à W¡ÒãKã ë³ 3 ƒKã ë=àA¡šà ëÒï¹A¡[J¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü..

ëšà[º[i¡ìA¡º ƒàÒüìºàK!!

Òü¹à}[Î Aå¡Òü³>ìJø¡ú ³ã*Òü 200 Kã ³=v¡û¡à [ÅÒ>ìJø¡ú ³ã*Òü ºã[Å} ..

A¡àl¡ü¤à R¡³[JK‰à?

³ãÚà´•à Úà´•à "àÅà ët¡ï>ƒå>à ºàA¡[J¤à W¡[Ò 2023  W¡;ìJø, ëºàÒü..

W¡ãó¡ [³[>Ê¡¹ƒà ÒàÚ\¤à

>å}[Ńà Òü³à ³[ošå¹! Òü³àKã >ã}t¡´¬à R¡àA—¡>¤KンA¡ >W¡à A¡Úà>&#..

³ã;t¡àR¡¤ƒà ÅìUà³ ³ÅA¡ t¡àA¡šà¡

=à t¡ì¹;! W¡Òã t¡TàÚ "³à ëÒÀ¤à¡ú >å[³; 210 ëÒÀ¤à! =à [>šà> ÒàÚ¤[ƒ >å[..

ëÅ[–µ;ìºà>Kã ó¡ã®¡³[ƒ!!

ëÒï[J¤à W¡Òã J¹Kã ³³àR¡ƒà ëA¡à[¤ƒ-19 Kã t¡³=ã¹¤à ºàÚ>à ºàÚW¡;>à ..

ºà> *Òü¹A¡[J¤à: ÒÄà >ã}[Å}¤à

ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[Î ëÒï[J¤à ë³Kã t¡à} 3 &..

ÒàÚì¯ Òà}ìƒàA¡šà

ëÊ¡i¡ K¤o¢ì³–i¡>à ÒàÚì¯[Å} ³¹ç¡*Òü>à Òü´£¡àºƒKã ³à* ó¡à*&#..