ইদিটোরিয়েল

ºàÀv¡û¡à #[Å}-#W¡à*

W¡Òã "³à ëÒÀ¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à}>à ³¹³ *Òü¹Kà ëÊ¡i¡ "[΃à íº[&..

[ƒ&³Úå!!

[ƒ&³Úå! ‹>³gæ[¹ Úå[>®¡[΢[i¡! 'ìJàÚKã "àÅà! ëÒï[\A—¡à A¡[¹ ó¡ã®¡..

[¹[ºó¡ ëA¡´št¡à íº[¹¤à ³ãÚà³

=à 14 ëÒÀ¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà ³Åà-³ÅàKã ³Úè³[Å..

ºå[W¡}¤[Å}[ƒ A¡ƒàÚ?

ëÊ¡i¡ "³Îå} ëΖi¡¹ƒà šà[À¤à íºR¡àA¡[Å}>à ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà ë=à[AÃ&#..

ºè´•à ëºïKƒ¤[>!

³šå[XKã "Òà>¤à *Òü>à ÒüìºìC¡à칺 ëšà[º[i¡Gt¡à ëJàR¡ƒà¹A¡[J¤à, &³[..

º³Kã ³t¡àR¡ƒà Úå&>[Î

º³Kã ³t¡àR¡ƒà Úå>àÒüìi¡ƒ >àKà A¡àl¡ü[Xº, Úå&>[Î>à ÒàÚ¹[Aá¤à..

³[ošå¹ƒà #[Å}-#W¡à*

#[Å}-#W¡à*! ³ìÒïÅàKã *Òü¤à t¡´¬à R¡³ƒ¤à "¯à-íW¡ì=}[Å}Kã ³>å}ƒà "³à *..

[š&³ ë³à[ƒ "³Îå} ³[ošå¹

³[ošå¹Kã Òü¹à}! W¡Òã "³à ë³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à W¡[Ò ëÒÀ¤à Òü¹à} "[ÎK..

&ó¡&³"à¹, &>"à¹[Î

ëÒï[J¤à W¡Òã J¹à "[Îƒà ³¸–µà¹Kà ëºàĤà Òü[–ƒÚàKã Źç¡A¡ "³..

[W¡B¡> ë>A¡ [Îì–ƒøà³!

[W¡B¡> ë>A¡ [Îì–ƒøà³! ³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤..

>àKàKã [ó¡ì¹š

ëšà[º[i¡ìA¡ºKã ³t¡à}ƒà "Åà>¤à ³ã;ìÚ} íº¤[ƒ ‘>àKà’ >à Aå¡[A¡[Å}ƒKã..

R¡àÒü[J¤à t¡à[¹¯øà!

W¡š-W¡à>¤å ëºàÒü[Å>Ò>ìK ÒàÚ¤à [ó¡ì¹š íº¹¤[ƒ ³[ošå¹ƒà íº[¹¤à =..

ë³ 28 Kã ë¹[À

18 Ç¡¤à ëºàA¡ ή¡àKã ³ãJºKã ó¡º ºàl¡üì=àAá¤à ³tå¡}ƒà ëΖi¡..

A¡¹´¬à "ì¹à>¤à ºàìÀà}ì>à

³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à W¡Òã "³à ëÒÀ¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[ÎKã ³t¡à}ƒ&..

¯àì¹àÒü[Å>Kã º´¬ã!!

‘³[Î "Îà³[>, ³[ošå¹ >ìv¡¡ú’  ¯àó¡³ "[Î ³[ošå¹Kà Úè³ìºàÄ[¹¤à "Îà..

&[ÎKã [ƒ³à–ƒ!!

³ãît¡>à Òü[–ƒÚà A¡X[i¡i塸Î>Kã ³Jàƒà ë΃帺 i¡öàÒü¤Kã [ºÊ¡..

¯àÒ}Kã ¯àÒ} R¡àv¡û¡à

³[ošå¹Kã Òü¹à}! A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à}! ³ãît¡ "³Îå} Aå¡[A¡-[W¡>Kã ³¹v¡û¡à..

W¡[Ò ëÒÀ¤à Òü¹à}

ëÒï[J¤à W¡[Ò 2023 Kã ë³ "׳ƒKã ³[ošå¹ƒà ë=àAá[Aá¤à W¡[Ò "³à ëÒÀ¤à ³[..

Úå[\[Î-ë>i¡, >ãi¡

Ò–ƒA¡ ë=à¹[Aá¤à Úå[\[Î- ë>i¡ "³Îå} >ãi¡  ÒüK\à³Kã ¯àì=àA¡-ºàì”R..

t¡R¡àÒü󡃤à "³à

Òü} A塳\à 2021 Kã "R¡>¤à Źç¡v¡û¡à Òü[–ƒÚà Úè³ìºàÄ[¹¤à íº¤àA..

[ƒÀãKã [³[i¡}: ³t¡³ W¡à¤øà?

¹à[Ê¡öÚ Ñ¬Ú³ìΤA¡ ÎVQ ("à¹&Î&Î) Kã ºå[W¡}¤à ë³àÒ³ ®¡K¤t¡>à >å..

¯àì¹àÒü[Å>???

ëÒï[J¤à >å[³; 400 J¹à ëÒ>¤à "[Îƒà ³[ošå¹ƒà ë=àA¡[J¤à ë=ïìƒàA¡-¯àì=àA&..

W¡´¶>ÒÀKà =´¬à!!

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 Kã >å}[=º >å[³ƒà}ƒKã 'ìJàÚKã Òü¹³ƒ³ ³[ošå¹ "[..

[š&³ƒà ³ã;ìÚ} =[´Ã

ëÒï[J¤à W¡[Ò 2023 Kã ë³ 3 ƒKã ëÒï[J¤à Òü¹à} ëÒï[\[v¡û¡ =à 13 ëÒ>ìJø, >å[³v¡..

>å[³; 400 ëÒÄà...

³ãît¡ "³Îå} Aå¡[A¡-[W¡> ">ãKã ³¹v¡û¡à ë=à[Aá¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à}..

ëšøàó¡ìÑ•º ÒüX[i¡i塸i¡

Òü[–ƒÚàKã íº[¹¤à ëÊ¡i¡[Å}Kã ³>å}ƒà ‘&ƒåìA¡Î> ëÎC¡¹¤å [óø¡ ..

W¡Òã "³à ëÒ>ìJø, ¯àì¹àÒü[Å>[ƒ?

W¡Òã "³à ëÒÀ¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à}! ³ã*Òü A¡Úà [ÅÒ>Jø¤ìK? [ÅÒ>Kƒ¤&..

ëšà[º[i¡G *ó¡ ÎàÒüìºX

ó¡ã®¡³ "[Î ëÒÄà-ëÒÄà ºå[ÅÀ[Aá¡ú "[A¡¤Kã Åv¡û¡³ *Òü¹[Aá¡ú ë..

[\[¹!!

ëºàA¡ ή¡àKã ³ãJº ëºàÒüìJø¡ú Òü¹à} "³åA¡ ëÒï¹ìAá¡ú ëÒï..

ë>à}Wå¡šì=àR¡ƒà "³åA¡

³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à W¡[ÒKã ë³ "׳ƒKã ë=àAá[Aá¤à Òü¹à} "[΃à Aå¡[A¡ [..

"ì>ï¤à ³ÅA¡!

ëÒï[J¤à \å>Kã t¡à} 4 ƒà ó¡º ºàl¡üì=àA¡[J¤à 18 Ç¡¤à ëºàA¡ ή¡àKã ³&#..

³ìÒïÅàKã Jº!!

\å> 5¡ú ¯àÁ¢¡ &>஡àÒüì¹à>ì³–i¡ 냡ú ³à캳Kã *Òü>à Úà´..

³[ošå¹Kã ºàÒü¤A¡!!

t¡ìÅ}>à ÒàÚ¹¤ƒà ëÒï[\A¡ ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à, *Òü[¹¤à ³Úà³ "[Î[ƒ A..

ÒìÚ}[ƒ JR¡>¹[>

³[ošå¹Kã W¡ã}Kã º³ƒ[ƒ ÒüìºG> >ìv¡, ëÎìºG[Ä "³[ƒ ³ƒåÎå ³ã J¹Kã ëÎì..

ÎàÒüìAáà> ë¹³àº!!

ë¤ *ó¡ ë¤UºƒKã ëÒï¹A¡šà ÎàÒüìAáà> ë¹³àºKã ó¡º>à ëÒï[J¤à &g..

¯àì¹àÒü[Å>: A¡¹´¬à ³t¡³ƒà?

³[ošå¹ƒà ³³àR¡=v¡û¡à ë=àA¡[J¤à Åà=㹤à ë=ïìƒàA¡[Å}Kã ³>å}ƒà Aå¡..

³ìW¡àÒü-³ìW¡àÒü t¡à¹A¡šà R¡àv¡û¡à!

³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à ³ã*Òü 200 Kã ³=v¡û¡à [ÅÒ>Jø¤à, ³ã*Òü ºã[Å} ÚàîTKã..

³ãît¡ "³Îå} ë΃帺 i¡öàÒü¤

³t¡³ "³Kã "Îà³Kã Å[v¡û¡ íº¹¤à ºàºìÒïºèš Úå>àÒüìi¡ƒ [º¤ì¹Î..

¯àì=àA¡ ³¹v¡û¡à ¯àì=àA¡

W¡[Ò "³à ëÒÀAá¤à ³ã[Å-³ã>à "³[ƒ "³àR¡-"t¡à>à =À¤à ¯àì=àA¡ ³¹A¡[Î..

[ƒÀãKã šàl¡üJå´•à A¡[¹?

ëÒï[J¤à W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã ëÒï¹A¡[J¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} ëÒï[J¤..

ºàÄà l¡üÒĤà ëÒà;>¤à

³³àR¡ W¡ÒãKã ë³Kã t¡à} 3 ƒKã ëÒï¹A¡[J¤à, ëÒï[\A—¡à W¡Òã "³à ³šè} ó¡&#..

Åà[”zKã º´¬ãì¹à³ƒà

³[ošå¹ƒà W¡[Ò "³à ëÒÄà íº¹Aá¤à Òü¹à} "[ÎKà ³¹ã íº>>à ³àR¡ƒà t&#..

ë³ 5 ³tå¡}Kã ³[ošå¹

³³àR¡ W¡Òã Òü} A塳\à 2023 Kã>à ë³Kã t¡à} 3! W¡;[º¤à W¡Òã "[ÎKã>à ë³Kã t¡à..

"R¡A¡š[>¡! "[A¡¤[>¡!

"R¡A¡š[>¡! "[A¡¤[>¡! "Îå´•à *Òü¹B¡[> ÒàÚ¤à A¡>à "³v¡>à =à\>[J¤à >ìv¡¡ú &#..

ºå ëA¡àA¡šƒà ëº> t¡à¤à

*씂àA¡šà ó¡ã¤³ ÒàÚ¤ƒå[>¡ú ³[ošå¹ƒà Úà´•à >å}R¡àÒüt¡¤à ³..

ë³ 3!

R¡[Î "[Ò} ëºìÀ,>å[³; "³à W¡;ìJø,ų šå>[ÅÀå 냤ãÒüó¡à ó¡à[¹¤ìƒà&#..

W¡[Ò ó¡àì¹, A¡¹´¬à [󡤳!

ëÒï[J¤à W¡[Ò 2023 Kã ë³ 3 ƒKã R¡[Î 2024 Kã ë³ 3¡ú W¡[Ò "³à >vö¡Kà =à 12 >vö¡Kà >å[³; 3..

ë³ 3 ƒKã ë³ 3 ó¡à*¤à

R¡[Î Òü} A塳\à 2024Kã ë³Kã t¡à} 1¡ú W¡Òã "[ÎKã ë³Kã t¡à} 3 ëÚïKƒ¤à >å[³; Ç&#..

[Î"à¹[š&ó¡ ">ã [Å[J¤à

W¡Òã "³à ³šè} ó¡à[\ÀAá¤à ³[ošå¹ƒà ë=à[Aá¤à A¡àR¡ºèšA¡ã Òü¹à} "[Î..

ë³ 3 [ƒ ëÚï[ÅÀìAá

ëÒï[J¤à W¡[Ò 2023 Kã ë³ "׳ƒà ³[ošå¹Kã W¡ã}Kã [ƒ[Ê¡öC¡ ëÒƒE¡ài¢¡Î¢[Å}ƒ..