ষ্টেট

ë³àì¹Kã "ÚåÎ ëÒà[Ñši¡àº ÅUàìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] W¡ãó¡ [³[>Ê¡¹ ë>à..

³[ošå¹ƒà "*>¤à A¡Úà šå¹ìAá@ [Î&³

'ìJàÚKƒã šàl¡ü³ãƒKãë=ï¤àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ¯à¤KàÒü [¤ì\[š ³–ƒº "³[ƒ A¡..

A¡}ºàƒKã &"๠t¡à>[J¤à Òü³à[Å}>[>@ ΃¢à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] A¡}ºàƒKã "àÎà³ ¹à..

ëÒº[ƒ ëšà[º[i¡G>à "ó¡¤à K¤o¢àX šå¹B¡ƒ¤[>@ * \Ú

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ‘'Kã 'Kã >å}R¡àÒü>¤&..

"ÚåÎ ëÒà[Ñši¡àº 7 [ƒìÑšX[¹ 15 [º}ºK[>@ ëÎàì>à¯àº

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] Úå[>Ú> [³[>Ê¡¹ *ó¡..

ëA¡à[¤ƒ [email protected] ó¡K;ºA¡šKã W¡à} W¡àƒà 98.14 ëÚïì¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}&#..

A¡ì´¶–i¡[Å}Kã A¡àl¡ü–i¡¹ A¡ì´¶–i¡ ƒ¹A¡à¹ *Òü@ [Î&³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ³ãJº >A¡[ÅÀA¡šKà Òü..

ó¡àÒü> [=Ò>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected]  ëA¡à[¤ƒ 19 ë=}>>¤à &..

31 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà 34 ó¡K;[J, 1 [Å[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}&#..

³[ošå¹ A¡>Kƒ¤à šà[i¢¡[ƒ [¤ì\[šJv¡û¡[>@ [Î&³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] íA¡Åà³ì=à} [¤ì\[š ³..

Úå[>Ú> [³[>Ê¡¹ ëÎàì>à¯àº>à ëºàv¡û¡àA¡ šà; ëÚ}[Å>ìJø‘ëºàv¡û¡àA¡ ëųK;šƒà ³ìt¡} šà}K[>’

'ìJàÚKã šàl¡ü³ãƒKãë³àÒü¹à}, [ƒìδ¬¹ [email protected] ³à캳Kã *Òü>à ³[³} íº¹&..

Òü[®¡&³ú [®¡[®¡ìši¡A¡ã ëi¡ö[>} ëšøàNøà³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ºàB¡ìƒï[¹¤à ³[ošå..

&ƒ[³[>ìÊ¡ö[i¡¤ ëÎìyû¡i¡[¹[Å}ƒà [Î&³>à 뺚ìt¡àš[Å} [ÅÄìJ

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÊ¡i¡A¡ã ët¡àR¡à&..

&³Îå Úà*>à ë\àÒü–i¡ i¡öàXìšài¢¡¹ A¡[´¶[i¡ ëųìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] KàØl¡ã ®¡à¹à ëÒ&g..

A¡Ê¡³Î ÒüXìšv¡û¡¹ "³Kã ³=v¡û¡à [Î[¤"àÒü>à ëA¡Î ëºïJ;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected]  A¡Ê¡³Î [šø-쮡[–..

&Î[i¡Kã ëJàR¡\}

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ³[ošå¹ K¤o¢-ì³–i>à ³ãît¡ "³[ƒ í³ît¡¤å A¡X-[i¡iå..

Aå¡Òüìºà}ƒà "àl¡üi¡[¹W¡ ëšøàKøà³ ‘W¡ã} t¡³ W¡àl¡üJ;[³Ä¤>à >å}[Å>¤à šå¹B¡[>’

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] t¡´šàB¡à W¡š ³àÄ>à ..

KàØl¡ã ®¡à¹à ëÒ>¤Kã ³îÒì¹àÚ[Å}>à ³ÚàÒü º´¬ã [=}ºåì¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëšìÎg¹ šå¤à KàØl¡ã..

³ã 28 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà 324 ó¡K;[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}&#..

A¡}ìKøÎ>à [¤ì\[š¤åå ×>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] [¤ì\[šƒà 뮡ài¡ šã..

³¸à>³à¹ƒà ÒºÒ>[J>¤à JR¡Ò>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] šàÎìšài¢¡ "³[ƒ ³[¹ ..

šå} 48 Kã ¤–ƒ

A¡à}ìšàA¡šã, [ƒìδ¬¹ [email protected] A¡à}-ìšàA¡šã [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³>å} W¡Äà &[ÎÚà> Òà&#..

¤–ƒ Òì–ƒàA¡ìJø

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ³[šì=º ƒà³ &ìó¡ìv¡û¡ƒ ëÒƒì³>, W¡ãó¡Î &&..

ºà–µã "³à [Źì´Ã

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected]  íº³ìJà}ƒà íº¤à 57Ç¡¤à ³àl¡üì–i¡> [ƒ[¤\&g..

ë\àÒü–i¡ yàXìšài¢¡Î¢ A¡[´¶[i¡ ëų—¤à ³ãó¡³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected]  Kà[Øl¡ "ìt¡à}-³º ¯..

íºR¡àA¡ ÒàÚ¤[Î ³ãÚà³Kã[>@ [Î&³

'ìJàÚKã šàl¡ü³ãƒKãë=ï¤àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] [¤ì\[š ¯à}ìJ³ ³–ƒº>à Åã–ƒ..

ëÅ> A¡àÒüì=àA¡JøKà ÑHåº[ƒ Å๳ì‰

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ή¢¡à [ÅÛ¡à "[®¡&..

>´¬åºKã ¯ài¡¹ E¡à[º[i¡ ë³à[>i¡[¹} ëÊ¡Î>

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] >´¬åº tå¡ì¹ºKã ..

‘&ì\–ƒà Úà*ƒ>à ³ãJº ë=}>ìƒïì¹’

ë=ï¤àº šàl¡ü³ãƒKãë=ï¤àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ºàB¡ìƒï[¹¤à 12Ç¡¤à ³[ošå¹..

33 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà 1 [Å[J, 28 ó¡K;[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}&#..

"š>à ƒº (&Î) >à ³ãJº W¡àl¡ü>à ë=}>Kìƒï[¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ºàB¡ìƒï[¹¤à &ì..

"àÒü*[Î&ºKã Òü´£¡àº *[ó¡Î ëÒà}[J>¤Kã ¯àó¡³ ë=àAáìAá

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] Òü[–ƒÚà> *Òüº ëA&#..

[¤[\ì>Î K¸àÎ[A¡ ³³º ëÒ>K;ìº

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] K¤o¢ì³–i¡ *ó¡ Òü[–ƒÚà>à W¡àA¡ì=à}>¤à &º[š[\..

"àÒüìA¡à[>A¡ Òü쮡–i¡ [¯A¡

Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] "\à[ƒA¡à "³[¹; ³ìÒà;Τ ëÎìºì¯øÎ>Kà ³[¹ íº&..

*[³ìyû¡à>Kã ³ãšàÒü[>}R¡àÒü *Òü[‰@ ëA¡ ¹àì\à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëA¡àì¹à>à ®¡àÒ..

&"à¹[i¡ [ÒƒàA¡ Ú峃à ëƒ[º®¡[¹ ët¡ï¹K[>@ [Î&³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] 'W¡"àÒü[®¡¡ú &Òü&#..

³šà–ƒà ëÒÄà =àìƒàA—¡¤à ëÒà;>[Î@ [¤Å¬[\;

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] Òü¹³ƒ³ "[Îƒà šåì=..

ë\àÒü–i¡ A¡[´¶[i¡>à "àÒü&º[š 뮡[¹[ó¡ìA¡Î> 뺜¡>à W¡x[¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ë\àÒü–i¡ &G> A¡[´¶[..

31 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà 1 [Å[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}&#..

ëÑšài¢¡Î Úå[>¤[΢[i¡@ ë\[i¡&Î&>à ëJàR¡\} W¡R¡[Å>ìƒï[¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] ë>Îì>º ëÑšài¢¡Î ..

³ã Òà;>¤à ëÒà;>¤Kã W¡à\¢ ëóø¡³ ët¡ïìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] "ì=ï¤à ëšà;ÅA¡ "³>à..

[³[>Ê¡¹@ &ƒåìA¡Î>ƒà Îà[¤¢Î &Gìi¡X>Kã ¯àó¡³ íºì¹àÒü

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ [email protected] &ƒåìA¡Î> [ƒ-šài¢¡..

l¡üìW¡A¡ ºà}[Å}

ë=ï¤àº, >줴¬¹ [email protected] ë=ï¤àº ëó¡àì¹Ê¡A¡ã ³Jàƒà íº¤à [¤i¡ *[ó¡Î[&#..

Òü´£¡àº-l¡üJøåº-A¡à³ì\à} ÒàÚì¯ ¤–ƒ ëA¡ïìJø

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[šì=º ƒà³ &ìó¡ìv¡û¡ìi¡ƒ ëÒƒì³>, W¡ãó¡&#..

íºR¡àv¡û¡à ¯à[>¢} ët¡ïìJø

A¡à}ìšàA¡šã, >줴¬¹ [email protected] [Òº &[¹Úà A¡[´¶[i¡>à [¹A¡ì³–ƒ ët¡ï¤à ³[ošå¹ (..

³ã*;-³ãî>ƒà ëÚ}ƒå>à íºì¹àÒü @ "à¹[š&ó¡

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³¸à>³à¹Kà t¡àÒü&..

³ã 2 [Å[J, 36 ëšà[\[i¡¤ *Òü[J, 40 ó¡K;[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}(..

>à; "³[ƒ W¡;>¤ãƒà \šà>Kà ³àĤà A¡Úà íº@ [Î&³ë>àì>ƒà ëÒà[Ñši¡àºKã l¡ü칚-l¡üÚå} t¡³ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] Òü[–ƒÚàƒà íº¤à..

K¤o¢¹>à [¹³Ît¡à *[Gì\> šÃà–i¡ ÅUàìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [¹³Ît¡à [A¡ìºà[ºi¡&..

ë¤à³ "³[ƒ ë>à}î³[Å} ó¡}ìº

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] >å¸ íA¡ì=º-³à>[¤ šå..

[\[¹ º´¬ãƒà šå} 48 Kã ¤–ƒ ëÒïìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] Òü´£¡àº [\[¹ º´¬..

ëšà;ó¡³ ó¡´¬ã[Å} ëJàR¡\} W¡R¡[Å>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëW¡ìB¡à–ƒà íº¤..

ë>ï>à ÒüK\à³ šàR¡ì=àAáK[>

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] R¡¹à} šàR¡ì=àA¡[J¤à [..

³[ošå¹ [Ò¹³ Jå[ƒ}³v¡û¡à W¡àl¡üJ;ìº@ [Î&³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] íº[¹¤à ³[ošå¹ íºR¡&..

>>-ëºàìA¡º 220 Kã ³>è}ƒà 195 ëW¡-W¡à} šàÚ¹³ì‰

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ë\àÒü–i¡ A¡[´¶[i¡ *>..

[Î[Îšå¹ &´¬åÅ@ ëW¡-W¡àR¡ šè´•³A¡ [ÅĹA—¡¤à JR¡Ò>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] >줴¬¹ 13 ƒà W塹..

&i¡®¡[i¢¡\ì³–i¡[A¡ [¤º ëÅ}ìƒàA—¡¤à ³t¡³ =àìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ ë³[ƒÚà Òàl¡&..

[ƒ&³ Úå[>¤[΢[i¡ƒà Òü¹à} ë=àAÃå¡ì¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ‹>³gå[¹ Úå[>¤[΢[i..

³ã 17 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà 4 [Å[J, 43 ó¡K;[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}(..

‘³¹ã íº>샒

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] =à "[ÎKã 23 ƒà A¡á๠[l¡[Ê¡öC¡ šå[ºÎ>à A¡á๠[l¡[Ê..

&Î[i¡ [ƒ³à–ƒ

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] t¡¹à[>ì=àÒüÇ¡¤à ³[ošå¹ ëº[\Îìº[i¡¤ &ìγ[¤..

W塹àW¡à–ƒšå¹ &´¬åÅ @ &>"àÒü&>à ëA¡Î ë¹[\ʡ๠ët¡ïìJøšå[ºÎ>à Úà´Ã¤à ë>à}î³[Å} ó¡àK;ìJø

[ƒ[ÀƒKã &ì\[X, Òü´£¡àºƒKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹>줴¬¹ [email protected] ë=ï¤àº [ƒ[Ê..

¹à[> KàÒü[l¡>[ºl¡ü¤å A¡ì¹´•¤Kã &G> ëºï>¤à &Î[šƒà ¯àA¡;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [>}t¡³ ºà–µã ¹à[> K..

³ã 35 ëšà[\[i¡¤ *Òü[J 22 ó¡K;[J "³>à [Å[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÒï[J¤à šå} 24 Kã ³>å}(..

ë΃帺 i¡öàÒü¤ [ƒ³à–ƒKã ëJàR¡\} W¡}[Å[À

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] t¡¹à[>ì=àÒüÇ¡¤à ..

A¡Ê¡[ƒƒà [¹³à–ƒ

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [¤ì\[š ë>Îì>º šø[Î샖i¡ ë\[š >„à "³Îå} W¡ãó¡ [³..

šå[ºÎA¡à ³åA—¡ìJø

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ šøìƒÅ A¡}ìNøÎ A¡[´¶[i¡, &³[š[Î[ÎKã ë\>칺 &..

¤–ƒ ët¡ïKìƒï[¹

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] *[¹ìÚì–i¡º A¡ìº\ ëKi¡ ³šàƒKã>à íA¡ì=º-³à>¤..

"àÒü&º[š šàÚƒ¤à ³ã 48 ó¡àK;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ÒüĹ ºàÒü> šà[³i¢..

뮡[G> ëƒà\ 21,32,564 A¡àšìJøA¡àÙà Úà¤à šè´•³A¡ [W¡xÒ–ƒ>à A¡àš—¤à ëÒà;>[¹ @ Ÿà³\àÒü

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] íº¤àA¡ "[ÎKã *Òü>à &#..

³[ošå¹ƒà ëƒ[U ëA¡Î 154 ë=}>ì¹@ ¹àì\à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÊ¡i¡ "[ÎKã ëƒ[U ëA¡..

ëA¡à[¤ƒ>à íº[J‰¤[Å}Kã A¡ì´šìXÎ> šã>¤à * Òüì¤à[¤>à t¡A¡[Å>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëA¡à[¤ƒ 19 >à ³¹³ *Ò&..

ëKà iå¡ [®¡ìÀ\>à ³ãÚೃà A¡àÄ¤à šãì¹@ ë\[š >„à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÊ¡i¡ "[΃à ëÒï[\A¡..

Úå[Î&³>à ë³à칃à ëƒ[UKã [󡤳 ëÚ}[Å>ìJø

'ìJàÚKã šàl¡ü³ãƒKãë³àì¹, >줴¬¹ [email protected] Úå>àÒüìi¡ƒ A¡[´¶[i¡ ³[ošå¹ (Ú..

Úå¤ãƒà [ó¡i¡ ët¡ï¤à "àÒüÒü[ƒ ">ã ó¡àK;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ..

‘&³&º&¤å ³ã}W¡; [=>¤à ëÒà;>¤ãK>å’

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] =à "[ÎKã 23 Kã >å[³ƒà}ƒ..

ëźìÚv¡û¡à ³ãît¡ ³ìÚA¡ Òàš—¤à "à¹[¤"àÒü>à =¤A¡ ëºïJ;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] Òü[–ƒÚà K¤o¢³ì–i&..

ë\>칺 Ê¡öàÒüA¡>à "A¡àÚ¤à šã[J

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ íºR¡àA—¡à ëÎì–i¡öº K¤o¢ì³–i¡t¡à ³..

KàØl¡ã ×¹à>¤ƒà ëW¡Ä¤à "³à KàØl¡ã "׳Kà ëA¡àÄ>à ó¡à칺åšà ëyû¡à¹ "׳Kã ‰K ó¡àì¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] KàØl¡ã ³W¡à ×¹à>¤..

ÒüìA¡àì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ ëA¡à³ì=àA¡ìJø‰àó¡i¡ &[ƒ[Î [¤º JĹKà Òàl¡üÎt¡à šåì=àA¡šƒà Úà>[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] "i¡Îå³, "X³ "³Îå} ëA¡&am..

³ã*Òü 24 ëšà[\[i¡¤ *Òü[J 34 ó¡K;[J "³>à [Å[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à šå..

&ìÎ[Τº ÒüìºGX[A¡ ³t¡à}ƒà JÄ-î>>ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] &ìÎ[Τº ÒüìºGX Ò..

ë\[š >„à ëÚï¹A¡ìJø, ³ãÚà´•à t¡¹à´•à *A¡ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ÒìÚ} ë=ï¤àº [ƒ[Ê¡&#..

ë\>칺 Ê¡öàÒüA¡ ëÒïìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ¯àÁ¢¡ ³ãît¡ A¡àl..

[i¡[\ ÑHåº >å[³; ×[´• [=}ìº

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [i¡[\ ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ..

Î[S¡t¢¡> ëƒ

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ íº-R¡àA—¡à [ƒìδ¬¹ 4 ¤å ‘Î[S¡t¢¡> ëƒ..

ÒüìA¡àì>à[³A¡ ë¤ÃàìA¡ƒ @ =àl¡ü šå[ÅÀA¡[J쉚à[i¢¡ šè´•³[B¡ *Òü¤à ³ãó¡³ ëA¡ï>¤à [ƒ³à–ƒ ët¡ï[¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à ë>Î&#..

&>[š[š>à "ît¡ƒKã ëÒÄà A¡àK[>@ Î}³à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ºàB¡ìƒï[¹¤à &ìÎ..

&³Úåƒà ÎàÒüA¡º Îà[¤¢Î ëÒïìƒàA¡ìJø

Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ Úå[>¤[΢[i¡ Ê¡å샖i¡Î Úå[>Ú>, ³åÎå&..

ëA¡à[¤ƒ 19 ëšà[\[i¡¤ *Òü¤Kã W¡à} W¡àƒà 2.1 ƒà íº[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à šå..

šÀ´¬à ëÅ>ó¡³[Å} šãì=àA¡šƒà ëA¡[¤ì>i¡>à "Úà¤à šãì¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ëA¡à[¤ƒ 19 ºàÒüW¡; ë..

R¡¹à} Îì”zàÅ ºàìAá, R¡[Î>à >„à ºàB¡ìƒï[¹

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [¤ì\[šKã ë>Îì>º šø[Î..

ë>Îì>º ëºàA¡ "ƒàºi¡ šàR¡ì=àB¡[>

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ë>Îì>º [ºìKº Îà[¤&..

Úà´Ã¤à ÚåR¡à} ó¡àK;ìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] =à}–ƒ Î>àîA¡ì..

ë³à칃à ëƒ[U ëšà[\[i¡¤ 75

ë³àì¹, >줴¬¹ [email protected] R¡¹à} ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ë³àì¹ ¯àƒ¢ >´¬¹ 6  Úà*..

[\[¹ƒà [\[i¡®¡ 2.0 šàR¡ì=àA¡ìJøW¡ãó¡ [³[>Ê¡¹>à ë>à}Åà¤à ë=à} ÅUàìJø

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] [\[¹¤à³ƒà R¡[Î ëKà i..

³[ošå¹ƒà &>[š[šKã íºR¡àA¡ ºàAáK[>@ Î}³à

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ ³ãÚà³Kã =ì´&..

[¤ì\[š íºR¡àA¡ ÒÀA¡Ò>¤à ƒ¹A¡à¹ *Òü@ [Î&³

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ƒà W¡à*J; ë=ï¹..

³ã*Òü 50 ëšà[\[i¡¤ *Òü¹Kà "³>à [Å[J

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ƒà ëÒï[J¤à šå..

A¡X[i¡i塸Î>Kã ¯à}³ƒà ëºà ëÅ´¬[ƒ "Wå¡´¬à >ìv¡@ \Ú

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹Òü´£¡àº, >줴¬¹ [email protected] ³[ošå¹ƒà íº[¹¤à i¡&..